somebody is looking to a wall full of notes

Algemene voorwaarden

Totstandgekomen op 01 september 2014.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Awwwesome, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 61216569. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Awwwesome voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht. Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Awwwesome, waarbij in het kader van een door de Awwwesome georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen. Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Awwwesome, waarbij in het kader van een door de Awwwesome georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Awwwesome en de wederpartij. Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Awwwesome. Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Awwwesome en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Awwwesome, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Awwwesome en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Awwwesome zijn overeengekomen. Aanbiedingen en/of offertes Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 2 weken geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen. Awwwesome kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Awwwesome daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Awwwesome anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Awwwesome niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Awwwesome.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Producten waar een termijn aan gekoppeld verlopen na deze termijn en moeten opnieuw aangevraagd worden.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Awwwesome de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Awwwesome zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Awwwesome de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Awwwesome daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Awwwesome proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen. Awwwesome zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Awwwesome kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Awwwesome zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Awwwesome zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Awwwesome heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Awwwesome heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Awwwesome het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Awwwesome niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Awwwesome het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Awwwesome. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Awwwesome het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij. Awwwesome is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Awwwesome is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Awwwesome kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. Van alle bijkomende kosten zal Awwwesome tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

Indien Awwwesome bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Awwwesome gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Awwwesome het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt, zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet; – Awwwesome alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; – bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Awwwesome zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Awwwesome zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of Dienstverlening op afstand

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Awwwesome het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door Awwwesome geleverde zaken en/of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op het moment dat de Wederpartij gebruikt maakt van de Dienst. Indien Awwwesome niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende dertig dagen na de ontvangst van de door Awwwesome geleverde zaken en/of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Awwwesome in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Awwwesome uiterlijk dertig dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug. Indien de zaak niet leverbaar is en/of de Dienst niet kan worden verricht is, stelt Awwwesome de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Awwwesome uiterlijk dertig dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Awwwesome en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak en/of Dienst van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd en/of verricht mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Awwwesome. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op: – reisovereenkomsten; – onroerende goederen; – financiële diensten; – diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden; – internetveilingen; – kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen; – producten die snel kunnen bederven of verouderen; – producten van persoonlijke aard; – producten op maat gemaakt; – verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken.

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. Levering vindt plaats op een door de Wederpartij en Awwwesome overeengekomen plaats/bestemming. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Awwwesome de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Awwwesome opgegeven termijn. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Awwwesome gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Awwwesome heeft verstrekt. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Awwwesome schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Awwwesome alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Awwwesome zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Awwwesome binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij/Opdrachtgever voor rekening en risico van Awwwesome. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Awwwesome aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen. Awwwesome en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Awwwesome en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Awwwesome onmiddellijk opeisbaar. Awwwesome kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Awwwesome kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Awwwesome heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Awwwesome heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wedepartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Awwwesome aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. Eigendomsvoorbehoud Alle door Awwwesome in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Awwwesome totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Awwwesome het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Awwwesome bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: – na het sluiten van de Overeenkomst Awwwesome omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Awwwesome kan worden gevergd. Awwwesome behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Awwwesome bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Awwwesome bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: – na het sluiten van de Overeenkomst Awwwesome omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Awwwesome kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Awwwesome kan worden gevergd; – de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; – de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; – de Wederpartij komt te overlijden. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Awwwesome op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Awwwesome de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Awwwesome niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding, omdat zij is overgegaan tot opschorting of ontbinding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Awwwesome het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Awwwesome of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Awwwesome geen invloed kan uitoefenen en waardoor Awwwesome niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Awwwesome in redelijkheid niet van Awwwesome mag worden verlangd. Awwwesome heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Awwwesome zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel Awwwesome als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Awwwesome zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Awwwesome ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Awwwesome gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Awwwesome garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Awwwesome garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 3 maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. De garantie geldt voor een periode van 3 maanden, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Awwwesome, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijdkosten, voor rekening van de Wederpartij. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Awwwesome in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Awwwesome geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weeromstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 maanden na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 maanden na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 maanden na levering van het Product schriftelijk aan Awwwesome gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 maanden na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Awwwesome gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 maanden na ontdekking ervan aan Awwwesome gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Awwwesome aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Awwwesome nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Awwwesome niet schriftelijk om toezending is gevraagd. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Awwwesome binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

Awwwesome is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Awwwesome. Awwwesome is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Awwwesome aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Awwwesome beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Awwwesome uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de de factuur staat vermeld. Awwwesome is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Awwwesome ingeschakelde derden.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Awwwesome voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Awwwesome en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Indien Awwwesome door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Awwwesome zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Awwwesome en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Awwwesome en de door Awwwesome (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Awwwesome ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Awwwesome behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Awwwesome behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Awwwesome verstrekt, zal Awwwesome zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Awwwesome mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Awwwesome niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Awwwesome gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Awwwesome zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Awwwesome niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Awwwesome de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Wederpartij niet benadert wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Awwwesome behoudt zich het recht de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden meldt de Wederpartij zich aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen. Toepasselijke recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Awwwesome partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Dear Awwwesome,

Mijn naam is

en ik werk voor het bedrijf

Ik zou graag in contact met Awwwesome willen komen voor het volgende project

je kunt mij benaderen via 

of via

x

Become Awwwesome!

Wij houden van nieuwe Uitdagingen! Uw hoeft alleen maar je naam en je e-mail adres achter te laten en wij nemen zo snel mogelijk (binnen 24 uur) contact met u op.

x

Become Awwwesome!

Wij houden van nieuwe uitdagingen! Wilt uw regelmatig gebruik maken van onze hoogwaardige oplossingen? Wij hebben alleen uw naam en e-mail adres nodig! Wij nemen zo snel mogelijk (binnen 24 uur) contact met u op.

x

Vragen mag altijd!

En geen vraag blijft onbeantwoord. Stel je vraag en wij gaan zo snel mogelijk (binnen 24 uur) reageren: